151.80.149.182

WMU Agreement

Договор уступки прав требования и их учета (публичная оферта)

Договір відступлення прав вимоги та їхнього обліку
(публічна оферта)

ТОВ «Агентство Гарантій», в особі директора Кляцької Наталії Вікторіни, яка діє на підставі Статуту, далі «ГАРАНТ», з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, далі «КРЕДИТОР 2», з іншого боку, далі разом — «Сторони», уклали даний договір (далі — «Договір») про нижченаведене:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Права вимоги (далі також скорочено — «ПВ») — права вимоги до третьої особи, резидента України (далі — «Дебітор») за дійсною дебіторською заборгованістю, вираженою в національній валюті України. Права вимоги в рамках даного Договору передаються (відступаються) згідно зі ст. 512 та ст. 656 Цивільного Кодексу України.
Система WebMoney Transfer U (далі — «Система») — автоматизована система, що використовується Сторонами з метою виконання своїх зобов'язань за Договором для кількісного обліку ПВ, якими володіє КРЕДИТОР 2 та інші Користувачі Системи. Опис, правила використання та інша інформація щодо Системи знаходяться на Інтернет-сайті http://www.webmoney.ru/.
Користувач Системи — фізична або юридична особа, яка пройшла реєстрацію в Системі за встановленою процедурою.
Реквізит — обліковий запис Користувача Системи в Системі, на якому фіксується інформація про кількість Титульних знаків WMU. Реквізит КРЕДИТОРА 2 в Системі: U_____________.
Титульні знаки WMU (далі — «WMU») — візуально відображувані на Реквізиті одиниці обліку ПВ, якими володіє власник цього Реквізиту. Один WMU враховує одну гривню боргу, що є предметом прав вимоги. Облік ведеться в сотих долях WMU.
Додаткова угода (далі — «ДУ») — Додаткова угода та Акт відступлення ПВ — документи, що оформлюються Сторонами перед кожним правочином по відступленню ПВ. ДУ є невід'ємною частиною даного Договору.
Засоби ідентифікації в Системі — унікальний номер із 12 цифр, що надається КРЕДИТОРУ 2 при реєстрації в Системі; номер Реквізиту КРЕДИТОРА 2.
Кредитор 1 - юридична особа за законодавством України, яка має укладений з Дебітором договір, на підставі якого виникла первинна дебіторська заборгованість, та яка несе зобов’язання по ПВ.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. ГАРАНТ зобов'язується на умовах, встановлених даним Договором, за плату відступати ПВ КРЕДИТОРУ 2. Відступлення визначеної кількості ПВ ініціюється КРЕДИТОРОМ 2 відповідно до умов цього Договору.
2.2. У відповідності й на умовах даного Договору ГАРАНТ підтверджує наявність ПВ у КРЕДИТОРА 2, якими той володіє, і забезпечує надання  йому необхідних документів, що свідчать про права вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора.
2.3. ГАРАНТ за взаємною згодою Сторін, на умовах, встановлених даним Договором, має право купувати у КРЕДИТОРА 2 ПВ, якими той володіє, за номінальною вартістю.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КРЕДИТОРА 2
3.1. КРЕДИТОР 2 зобов'язаний перед укладанням даного Договору стати Користувачем Системи, для чого повинен укласти «Угоду про трансферт майнових прав цифровими титульними знаками» та/або інші угоди, що надаються адміністратором і власником Системи в процесі реєстрації.
3.2. КРЕДИТОР 2 може одержувати ПВ від інших кредиторів — Користувачів Системи. Відступлення ПВ супроводжується передачею WMU на Реквізит КРЕДИТОРА 2. Дотримання законності правочину, у зв'язку з яким відбувається таке відступлення ПВ, і компенсація можливих ризиків, пов'язаних з ним, покладається на учасників правочину.
3.3. КРЕДИТОР 2 може частково або повністю відступати ПВ, які йому належать, іншим Користувачам. В такому випадку відступлення ПВ супроводжується передачею WMU на Реквізит нового кредитора. Дотримання законності правочину, у зв'язку з яким відбувається таке відступлення ПВ, і компенсація можливих ризиків, пов'язаних з ним, покладається на учасників правочину.
3.4. Для реалізації своїх ПВ у Дебітора та/або отримання підтвердження наявності ПВ у КРЕДИТОРА 2 КРЕДИТОР 2 одержує пакет документів (згідно з п.4.2 Договору), що свідчать про право вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора, при цьому КРЕДИТОР 2:

 • пред'являє ГАРАНТУ свої Засоби ідентифікації в Системі;
 • пред'являє ГАРАНТУ документи, що підтверджують істотні реквізити КРЕДИТОРА 2 як особи за законодавством України (паспорт КРЕДИТОРА 2 або документ, що його замінює);
 • підписує зі свого боку паперові копії зазначених документів, а також документів, що підтверджують відступлення ПВ;
 •  передає зі свого Реквізиту на Реквізит ГАРАНТА WMU в кількості, що дорівнює номінальній вартості ПВ, щодо яких КРЕДИТОР 2 запитує зазначений пакет документів.

3.5. При укладанні даного Договору КРЕДИТОР 2 зобов'язаний вказати свої справжні реквізити.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА
4.1. ГАРАНТ зобов'язується підтверджувати наявність ПВ у КРЕДИТОРА 2 в розмірі, рівному кількості WMU на Реквізиті КРЕДИТОРА 2.
4.2. ГАРАНТ зобов'язується забезпечити надання КРЕДИТОРУ 2 на паперовому носії пакета документів, що свідчать про право вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора (в порядку, передбаченому п.3.4 Договору), а саме:

 • паперових копій відповідних договорів, в тому числі даного Договору, Додаткових угод до нього(у разі, якщо такі Додаткові угоди укладались Сторонами);
 • повідомлення Кредитора 1 до Дебітора про наявність у КРЕДИТОРА 2 ПВ в об’ємі, щодо якого надається пакет документів;
 • завірені належним чином копії правовстановлюючих документів, згідно з якими виникла первинна заборгованість.

Передача зазначеного пакета документів відбувається за попередньою домовленістю Сторін у представництві ГАРАНТА (контактна інформація вказана на офіційному Інтернет-сайті ГАРАНТА http://www.ukrgarant.com/).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Кожний правочин щодо відступлення ПВ Сторонами згідно з п.п. 2.1. і 2.3 Договору супроводжується акцептом Сторонами ДУ, яка повинна містити наступну інформацію:

 • найменування і реквізити Дебітора;
 • реквізити правовстановлюючого документа, відповідно до якого виникла первинна заборгованість, яка(або частина якої) відступається;
 • об’єм ПВ, що відступаються(номінальна вартість ПВ);
 • вартість ПВ, що відступаються.

5.2. Порядок розрахунків при відступленні ПВ ГАРАНТОМ КРЕДИТОРУ 2:
5.2.1. Придбання ПВ ініціюється КРЕДИТОРОМ 2 відповідно до попередньої електронної заявки КРЕДИТОРА 2 за процедурою Системи.
5.2.2. Вартість ПВ, що відступаються, може перевищувати їх номінальну вартість. Вартість визначається згідно з тарифами ГАРАНТА, що надаються КРЕДИТОРУ 2 за процедурою Системи.
5.2.3. При відступленні ГАРАНТОМ ПВ КРЕДИТОРУ 2 Сторони акцептують ДУ. Акцептом ДУ з боку ГАРАНТА вважається оформлення ДУ у вигляді пропозиції, підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору) і надання для прийняття пропозиції КРЕДИТОРУ 2 за допомогою Системи. Акцептом ДУ з боку КРЕДИТОРА 2 вважається визначена сукупність дій, а саме: введення в Систему інформації про згоду з умовами Договору та ДУ шляхом здійснення дій з використанням Системи, направлених на створення і отримання ДУ від ГАРАНТА та підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору), а також оплата вартості ПВ, що відступаються, за реквізитами ГАРАНТА, зазначеними в ДУ. КРЕДИТОР 2 здійснює оплату за платіжним документом, у графі «призначення платежу» якого вказується: «За права вимоги зг. з ДУ №___________ до дог. U____________ від __.__.____р. Без ПДВ» (форма платіжного документу надається ГАРАНТОМ).
5.2.4. Моментом переходу ПВ від ГАРАНТА до КРЕДИТОРА 2 вважається момент надходження коштів, у розмірі, який відповідає сумі вартості ПВ, що відступаються, на поточний рахунок ГАРАНТА. ГАРАНТ передає WMU на Реквізит КРЕДИТОРА 2 в кількості, яка дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються, не пізніше банківського дня, наступного за днем отримання ГАРАНТОМ на свій поточний рахунок платежу за ПВ.
5.2.5. У випадку зарахування платежу на поточний рахунок ГАРАНТА із зазначенням в «призначенні платежу» інформації, відмінної від зазначеної в платіжній формі згідно з п. 5.2.3 Договору, ГАРАНТ має право сприймати такий платіж як помилковий. Це тягне за собою повернення перерахованих коштів за вираховуванням банківських та/або поштових комісій. При цьому відповідна ДУ вважається розірваною.
5.2.6. У випадку невідповідності реквізитів платника з реквізитами КРЕДИТОРА 2, зазначеними в ДУ, відповідно до якої відбувається оплата ПВ, ГАРАНТ має право сприймати такий платіж як помилковий. Це тягне за собою повернення перерахованих коштів за вираховуванням банківських та/або поштових комісій. При цьому відповідна ДУ вважається розірваною.

5.3. Порядок розрахунків при відступленні ПВ КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ:
5.3.1. Вартість ПВ, що відступаються КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ, дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються, й відповідній кількості WMU, переданих на Реквізит ГАРАНТА згідно з п. 5.3.3 Договору.
5.3.2. Для ініціювання відступлення ПВ ГАРАНТУ КРЕДИТОР 2 надає ГАРАНТУ заявку на продаж ПВ, складену в електронній формі за процедурою Системи.
5.3.3. Після одержання ГАРАНТОМ заявки КРЕДИТОРА 2 згідно з п. 5.3.2 Договору Сторони акцептують ДУ. Акцептом ДУ з боку ГАРАНТА вважається оформлення ДУ у вигляді пропозиції, підписання її своїм електронним підписом (згідно з п.8.2. Договору) та надання для прийняття пропозиції КРЕДИТОРУ 2 за допомогою Системи. Акцептом ДУ з боку КРЕДИТОРА 2 вважається визначена сукупність дій, а саме: введення в Систему інформації про згоду з умовами Договору та ДУ шляхом здійснення дій з використанням Системи, направлених на створення і отримання ДУ від ГАРАНТА та підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору), а також передача на Реквізит ГАРАНТА WMU у кількості, яка дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються.
5.3.4. Виконання зобов'язань перед КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТ здійснює банківським платежем у термін не більше двох банківських днів після виконання КРЕДИТОРОМ 2 дій згідно з п.5.3.3 Договору.
5.3.5. У випадку невідповідності реквізитів КРЕДИТОРА 2, зазначених у ДУ, відповідно до якої відбувається оплата ПВ, з реквізитами одержувача платежу, за якими ГАРАНТ здійснює платіж згідно з п. 5.3.4 Договору, ГАРАНТ має право сприймати заявку на продаж ПВ помилковою. Це тягне за собою повернення ГАРАНТОМ на Реквізит КРЕДИТОРА 2 WMU, що надійшли згідно з п.5.3.3 Договору. При цьому ДУ вважається такою, що не набрала чинності.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Сторони беруть на себе зобов'язання не розголошувати отримані в ході виконання Договору відомості, що є конфіденційними для кожної зі Сторін. Під конфіденційною інформацією в даному Договорі визнаються відомості, що не є загальнодоступними (інформація про порядок і розміри розрахунків між Сторонами, особисті дані, надані Стороною, а також інша інформація, що стосується даного Договору й доповнень до нього).
6.2. Інформація, зазначена в п. 6.1, може бути передана третім особам тільки в порядку, встановленому законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку невиконання ГАРАНТОМ вимоги згідно з п. 4.2 Договору протягом трьох робочих днів, він зобов’язаний самостійно забезпечити реалізацію ПВ КРЕДИТОРА 2 в порядку, встановленому п. 5.3. Договору.
7.2. КРЕДИТОР 2 самостійно несе відповідальність за будь-які протиправні дії за законодавством України, вчинені ним з використанням Реквізиту та/або ПВ.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. ДОГОВІР автоматично датується днем його акцепту КРЕДИТОРОМ 2 і реєструється під індивідуальним номером U_______________.
8.2. Документи в електронній формі, складені за допомогою (засобами) Системи (у тому числі ДУ; Повідомлення про відступлення ПВ; документи, що свідчать про право вимоги; рахунки; виписки по Реквізиту; інші документи), підписані Сторонами їх електронними підписами, Сторони визнають юридично рівнозначними відповідним документам у простій письмовій формі. При цьому Сторонами погоджено, що:

 • електронним підписом КРЕДИТОРА 2 є зазначення у відповідному документі, що має бути підписаний, Засобів ідентифікації КРЕДИТОРА 2;
 • електронним підписом ГАРАНТА є накладення на відповідний документ простого графічного зображення підпису директора ГАРАНТА та печатки ГАРАНТА, а також зазначення у цьому документі Реквізита ГАРАНТА та унікального номера із 12 цифр, що був наданий ГАРАНТУ при реєстрації в Системі.

8.3. Персональні дані КРЕДИТОРА 2, необхідні ГАРАНТУ для виконання останнім своїх зобов’язань за Договором, надаються КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ самостійно, в добровільному порядку. Прийняттям(акцептом) цього Договору КРЕДИТОР 2 надає свою згоду на обробку ГАРАНТОМ вищевказаних персональних даних КРЕДИОРА, при цьому ГАРАНТ зобов’язаний здійснювати обробку персональних даних КРЕДИТОРА 2 виключно в рамках взаємодії Сторін за даним Договором. Також акцептом цього Договору КРЕДИТОР 2 підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені чинним законодавством України в сфері персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.4. Всі додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами.
8.5. Даний Договір починає діяти з моменту його акцепту КРЕДИТОРОМ 2 і діє до 31.12.2025р.
8.6. ГАРАНТ достроково припиняє дію цього Договору в односторонньому порядку, якщо йому стане відомо про:

 • припинення дії хоча б одного зазначеного в п.3.1. Договору документа, укладеного між КРЕДИТОРОМ 2 і адміністратором/власником Системи;
 • невірне зазначення КРЕДИТОРОМ 2 одного або декількох своїх істотних реквізитів, що ідентифікують його як особу за законодавством України та встановлені законодавством України як обов'язкові при укладенні даного виду договорів;
 • порушення КРЕДИТОРОМ 2 умов цього Договору та/або вимог чинного законодавства України.

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ГАРАНТ:     КРЕДИТОР:
ТОВ «Агентство Гарантій»,     ______________________________
Код ЄДРПОУ 38692942     Паспорт: ____________________,
Реквізит U407580309639,     Реквізит U____________,
унікальний номер WMID244264866946     унікальний номер WMID____________
Директор                                  Кляцкая Н.В.

____________________
 
 


AGREEMENT ON CESSION OF LEGAL CLAIMS AND REGISTRATION OF SUCH CLAIMS
(public offer)

The "Guarantee Agency" LLC, in the person of director Natalia V. Klyatskaya, acting on the basis of the Charter, hereinafter referred to as the "GUARANTOR", on the one hand, and any person that accepts the present offer, hereinafter referred to as the "CREDITOR", on the other hand, together referred to as the "Parties", have concluded the present Agreement on cession of legal claims, hereinafter referred to as the "Agreement" on the following terms and conditions:

1. TERMS AND DEFINITIONS

The legal claims (hereinafter referred to as "LC" in abbreviated form) are the claims to a third party, a resident of Ukraine (hereinafter referred to as the "DEBTOR") for any valid debtor indebtedness, expressed in terms of currency of Ukraine. The legal claims within the bounds of the present Agreement may be handed over (conceded) in accordance with the Article 512 and Article 656 of the Civil Code of Ukraine.

The WebMoney Transfer System U (hereinafter referred to as the "System") is a computerized system used by the Parties for the purpose of fulfillment of their obligations under the Agreement for quantitative accounting of LC owned by the CREDITOR and other users of the system. For more details, regulation and other information about the System see the official site of the WebMoney Transfer System www.webmoney.ru

User of the System is physical and legal person registered in the System in accordance with the established procedures.

The requisites of the user is the user's account in the System with information about quantity of title digital WMU units. Requisites of the CREDITOR in the System look like: U_____________ (U followed by a twelve-digit number) (hereinafter referred to as the "U-account").

The title WMU units (hereinafter referred to as "WMU units") are the displayed information about accounting units of LC held by a certain owner of U-account. 1 WMU unit is equal to 1 hryvna of the debt, that is the subject of legal claim. Records are kept in hundredth parts of WMU.

The additional agreement (hereinafter referred to as the "ADDITIONAL AGREEMENT") is Additional Agreement and Act on cession of LC, the documents that has to be prepared by the Parties prior to any transaction of LC. The ADDITIONAL AGREEMENT is an integral part of the present Agreement.

The identification data in the System are: a unique twelve-digits number given to the CREDITOR during the registration in the System and the number of the CREDITOR's U-account.

Creditor 1 is a legal entity under the legislation of Ukraine, who has a concluded agreement with the DEBTOR according to which the intial indebtedness has appeared, and who assumes liabilities for LC.

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. The GUARANTOR undertakes to concede LC to the CREDITOR on a remuneration basis in accordance with the terms and conditions specified in the present Agreement.

2.2. Pursuant to the terms and conditions of the present Agreement, the GUARANTOR shall confirm that the CREDITOR has the appropriate legal claims, and provide the CREDITOR with all the necessary documents entitling the CREDITOR to have legal claim in regard to the Debtor.

2.3. The GUARANTOR buys back the legal claims from the CREDITOR by mutual agreement at par value upon the CREDITOR's request in accordance with the terms and conditions of the present Agreement.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CREDITOR

3.1. Prior to acceptance of the present offer, the CREDITOR has to become a registered user of the System, i.e. to agree with the Agreement on Property Rights Transfer by Means Of Digital Units and / or other agreements provided by the administrator and owner of the System during the registration process.

3.2. The CREDITOR can receive LC from other creditors - users of the System. Cession of LC is attended with transfer of WMU units to the U-account of the CREDITOR. Due course of law during such transaction with handing over of LC, as well as compensation of related possible risks are the responsibility of the Parties of the transaction.

3.3. The CREDITOR may concede LC to other users of the System partially or in full. Cession of LC is attended with transfer of WMU units to the U-account of a new creditor. Due course of law during such transaction with handing over of LC, as well as compensation of related possible risks is the responsibility of Parties of the transaction.

3.4.Subject to and in pursuance of the present Agreement the GUARANTOR shall hand over to the CREDITOR the package of documents confirming the CREDITOR's claims to the DEBTOR (in accordance with the clause 4.2 of the Agreement). The CREDITOR shall:
  - submit his / her identification data in the System to the GUARANTOR;
  - submit documents to the GUARANTOR that confirm his / her essential requisites in accordance with the legislation of Ukraine (the CREDITOR's passport or other identity papers);
  - sign all hard copies of documents to be included in this package;
  - transfer WMU units from his / her U-account in the System to the GUARANTOR's U-account in the amount equal to the par value of LC, in relation of which the CREDITOR requests the specified package of documents.

3.5. The CREDITOR shall state his / her real requisites during concluding of the present Agreement.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR

4.1. The GUARANTOR undertakes to confirm that the CREDITOR has LC in the amount equal to the quantity of WMU units on the CREDITOR's U-account.

4.2. The GUARANTOR undertakes to hand over to the CREDITOR hard copies of the following package of documents of the confirming that the CREDITOR has legal claims to the DEBTOR in accordance with the procedure established in the clause 3.4 of the Agreement, i.e.
  - hard copies of appropriate agreements, including the given Agreement and Additional agreements if such Additional agreements had been concluded by the parties;
  - the notification to the DEBTOR about the presense of LC at the CREDITOR's disposal in the volume that figures in the documents, signed by the Creditor 1;
  - properly notarized hard copies of documents of title, according to which initial indebtedness has appeared. Handing over of the specified package of documents shall be made in the office of the GUARANTOR upon preliminary arrangement of the Parties (you can find the contact information at the GUARANTOR's official site www.ukrgarant.com).

5. PROCEDURE OF SETTLEMENTS

5.1. In accordance with the clauses 2.1 and 2.3 of the present Agreement each transaction on cession of LC (hereinafter referred to as the "Transaction") is attended with acceptance of the Additional Agreement by the Parties. The Additional Agreement should contain the following information:
  - name and requisites of the Debtor;
  - requisites of the document of title, in accordance with which such indebtedness that is cessed (partly or in full) have appeared;   - the amount of indebtedness, for which the cession is made (LC face value);
  - value of cession of LC.

5.2. Procedure of settlements in case of cession of LC from the GUARANTOR to the CREDITOR:

5.2.1. Purchase of a certain amount of LC is initiated by the CREDITOR with the preliminary electronic application of the CREDITOR under the System's procedure.

5.2.2. The value of cession of LC under the ADDITIONAL AGREEMENT may differ upward of the partial amount of LC to be conceded. The value is determined according to the GUARANTOR's rates sent by him to the CREDITOR in accordance with the procedure of the System.

5.2.3. To make cession of LC from the GUARANTOR to the CREDITOR the Parties should accept the ADDITIONAL AGREEMENT. Acceptance of the ADDITIONAL AGREEMENT by the GUARANTOR is preparation of the ADDITIONAL AGREEMENT in the form of an offer, signing by digital signature (in accordance with clause 8.2. of the Agreement) and submitting it for acceptance by the CREDITOR via the tools of the System. Acceptance of the Additional Agreement by the CREDITOR includes: information about the consent with the conditions of the present Agreement and Additional Agreement via the tools of the System, aimed at the forming and obtaining of the Additional Agreement from the GUARANTOR and signing it by digital signature (in accordance with the clause 8.2. of the Agreement), as well as payment of the value of cession of LC, stated in the ADDITIONAL AGREEMENT to the requisites of the GUARANTOR. The CREDITOR makes such payment using the payment form, stating in the column "purpose of payment" the following: "ADDITIONAL AGREEMENT №___________ dated ___ to the Agreement № U____________ for cession of legal claims, without VAT" (this payment form is provided by the GUARANTOR).

5.2.4. The moment of handing over of LC from the GUARANTOR to the CREDITOR is the moment when the amount corresponding to the value of LC being conceded is received to the bank settlement account of the GUARANTOR. In the moment of handing over of LC to the CREDITOR, the GUARANTOR transfers WMU units to the CREDITOR in the amount equal to the par value of LC being conceded not later than the banking day following the day after receiving the payment of LC to the settlement account of the GUARANTOR.

5.2.5. In case of receipt of the payment to the settlement account of the GUARANTOR, where the "purpose of payment" column contains the information that differs from that stated in the payment form according to the clause 5.2.3, the GUARANTOR has the right to treat such payment as wrong. It leads to return of transferred funds with loss of bank and / or postal transaction fees and cancelation of the ADDITIONAL AGREEMENT.

5.2.6. In case if the payment requisites of the payer differ from the requisites of the CREDITOR stated in the Additional Agreement, according to which the payment for LC is made, the GUARANTOR has the right to consider such payment as wrong. It leads to return of transferred funds minus bank and / or postal transaction fees and cancelation of the ADDITIONAL AGREEMENT.

5.3. Procedure of settlements in case of cession from the CREDITOR to the GUARANTOR:

5.3.1. The value of cession of LC from the CREDITOR to the GUARANTOR is equal to the par value of LC being conceded and the corresponding amount of WMU units transferred to the GUARANTOR's U-account in accordance with the clause 5.3.3 of the Agreement.

5.3.2. To initiate the Transaction, the CREDITOR shall send to the GUARANTOR the application for selling of LC prepared in electronic form in accordance with the System procedure.

5.3.3. When the GUARANTOR receives the CREDITOR's application in accordance with the clause 5.3.2 of the Agreement, the Parties accept the ADDITIONAL AGREEMENT. Acceptance of the ADDITIONAL AGREEMENT by the GUARANTOR is preparation of the ADDITIONAL AGREEMENT in the form of an offer, signing it by digital signature (in accordance with the clause 8.2. of the Agreement) and submitting it for acceptance by the CREDITOR via tools of the System. Acceptance of the Additional Agreement by the CREDITOR includes: information about the consent with the conditions of the present Agreement and Additional Agreement via the tools of the System, aimed at the forming and obtaining of the Additional Agreement from the GUARANTOR and signing by digital signature (in accordance with the clause 8.2. of the Agreement) and the transfer of WMU units to the U-account of the GUARANTOR in the amount equal to the par value of LC being conceded.

5.3.4. The GUARANTOR shall meet its obligations to the CREDITOR via bank transfer within the period that does not exceed two bank days after the CREDITOR's performance of all the operations in accordance with the clause 5.3.3 of the Agreement.

5.3.5. In case the requisites of the CREDITOR stated in the ADDITIONAL AGREEMENT, according to which the payment for LC is made, differ from the requisites of the payee, to which the GUARANTOR makes payment in accordance with the clause 5.3.4 of the present Agreement, the GUARANTOR has the right to consider such payment as wrong. It results in considering the Additional Agreement as not come into effect, and return of received in accordance with the clause 5.3.3. of the Agreement WMU units from the U-account of the GUARANTOR to the U-account of the CREDITOR.

6. CONFIDENTIALITY

6.1. The Parties undertake not to divulge any information received in the course of execution of the Agreement, if such information is confidential for any of the Parties . The confidential information under the present Agreement is non-public data (information about procedures and amounts of settlements between the Parties, personal data provided by the Party, and other information connected to the present Agreement and its appendices).

6.2. The information specified in the clause 6.1 may be disclosed to the third parties only in accordance with the procedures established by the legislation of Ukraine.

7. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

7.1. In case of failure to meet these requirements by the GUARANTOR in accordance with the clause 4.2. of the Agreement within three working days, the GUARANTOR undertakes to provide independently the cession of the CREDITOR’s LC in accordance with the clause 5.3. of the Agreement.

7.2. The CREDITOR is responsible for any actions performed using its U-account and / or the System settlement tools (LC), which violate the legislation of Ukraine.

8. OTHER PROVISIONS

8.1. The Agreement automatically receives the current date and time of acceptance by the CREDITOR and is registered with an individual number U_______________.

8.2. The Parties recognize documents in electronic form prepared with using the System (including the ADDITIONAL AGREEMENT; notification about cession of LC; documents proving the legal claims; accounts; abstract of U-account and other documents) and signed by digital signatures as equal to corresponding documents in writing. The Parties have brought to consent that:
  - the electronic signature of the CREDITOR is an indication of the number of the CREDITOR's U-account in appropriate document, that has to be signed.
  - the electronic signature of the GUARANTOR is putting of the digital signature of Director and stamp of the GUARANTOR on the appropriate document, and the indication in this document the GUARANTOR's U-account and a unique twelve-digits number given to the GUARANTOR during the registration in the System.

8.3. The CREDITOR provides own personal data to the GUARANTOR herself/himself voluntarily, that are necessary for the GUARANTOR to meet requirements of the present Agreement. Acceptance of the present Agreement is the consent of the CREDITOR about the processing of above mentioned her/his personal data by the GUARANTOR and the GUARANTOR undertakes to provide the processing of the personal data of CREDITOR solely within the interaction between the Parties according to the present Agreement. Also, acceptance of the present Agreement is the CREDITOR's confirmation that he is informed of the composition and content of the collected personal data, his rights defined by the current legislation of Ukraine regarding personal data, the aims of collecting personal data and the persons to whom his personal data is turned over.

8.4. All appendices to the Agreement are an integral part of the present Agreement.

8.5. The present Agreement is valid from the moment of acceptance by the CREDITOR to 31.12.2025

8.6. The GUARANTOR unilaterally terminates the Agreement before the appointed time in case it becomes known to him that:
  - at least one of the documents specified in the clause 3.1 of the Agreement concluded between the CREDITOR and the administrator/owner of the System is terminated;
  - the CREDITOR has falsified one or more of the considerable requisites that identify him as a person under the legislation of Ukraine and is determined under the legislation of Ukraine as obligatory in the agreements of the given type;
  - the CREDITOR has violated the terms of the present Agreement or/and the legal requirements of the current legislation of Ukraine.